ALGEMENE VOORWAARDEN

16 februari 2023

ARTIKEL 1 DEFINITIES

 1. Maestra Design Studio gevestigd te Roermond, KvK-nummer 81674236, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtnemer.
 2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.
 3. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan opdrachtnemer zich tegen betaling van honorarium en kosten jegens de opdrachtgever werkzaamheden voor opdrachtgever verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

ARTIKEL 2 TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, werkzaamheden, overeenkomsten en levering van diensten en goederen door of namens opdrachtnemer waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door opdrachtnemer in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.
 4. De algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd deze voorwaarden eenzijdig te wijzigen indien zij dit nodig acht.

ARTIKEL 3 OFFERTES

 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 14 kalenderdagen.
 2. Opdrachtnemer kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. Offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten.

ARTIKEL 4 TARIEVEN EN BETALINGEN

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Op de offerte staat de pakketprijs voor de gekozen dienst vermeld. Bijkomende kosten, zoals kosten voor licenties, onderhoud of reiskosten, worden apart op de offerte vermeld.
 3. Indien er geen vaste prijs is overeengekomen, kan het tarief worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Op de offerte zal een schatting worden gegeven van het aantal benodigde uren. Deze inschatting is gebaseerd op op ervaring met soortgelijke projecten. Aan deze schatting kunnen geen rechten worden ontleend. Indien blijkt dat meer inspanning benodigd is zal dit tijdig aan opdrachtgever kenbaar worden gemaakt. Het uiteindelijk gefactureerde bedrag wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven (€ 95,00/uur) van opdrachtnemer op basis van daadwerkelijk verbruikte uren.
 4. Met acceptatie van de offerte ontstaat de verplichting tot betaling.Opdrachtnemer komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken. Mits anders door partijen overeengekomen, wordt het overige deel van de betaling voor livegang, dan wel toegang tot de functionaliteit van de gemaakte content voldaan. Indien livegang later dan 8 weken na betaling van de eerste factuur is, isopdrachtnemer gerechtigd het tweede deel van de betaling na 8 weken te vergen. Het eigendom van de content zal nimmer worden overgedragen voor de gehele betaling is voldaan.
 5. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Opdrachtnemer heeft het recht de vergoedingen jaarlijks aan te passen. Zij heeft tevens het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de opdrachtgever.
 6. Indien nodig ontvangt opdrachtgever een extra factuur voor nog niet eerder gefactureerde kosten voor meerwerk ontstaan door gewijzigde wensen of omstandigheden. Meerwerk zal tijdig door opdrachtnemer aan opdrachtgever worden gecommuniceerd en enkel na goedkeuring worden uitgevoerd.
 7. Meerwerk kan onder andere ontstaan door revisies die plaatsvinden buiten de standaard overeengekomen revisierondes voor kleine aanpassingen en correcties na eerste weergave of gewijzigde wensen van opdrachtgever.
 8. Facturen dienen binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.
 9. Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 10. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever.
 11. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van opdrachtnemer onmiddellijk opeisbaar.

ARTIKEL 5 INFORMATIEVERSTREKKING OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan opdrachtnemer.
 2. Opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Opdrachtnemer zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.
 3. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.
 4. Stelt opdrachtgever niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van opdrachtgever.
 5. Er wordt pas gestart met een project wanneer alle informatie door opdrachtgever is aangeleverd. Indien de content na 8 weken nog niet volledig is aangeleverd, is opdrachtnemer gerechtigd het tweede deel van de factuur in rekening te brengen.

ARTIKEL 6 UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

 1. Opdrachtnemer voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat opdrachtgever beoogde.
 2. Doordat de diensten van opdrachtnemer online geleverd worden, kan zij niet garanderen dat haar diensten op ieder moment bereikbaar zijn op iedere locatie.

ARTIKEL 7 WIJZIGING EN ANNULERING

 1. In het geval van onvoorziene omstandigheden heeft opdrachtnemer de mogelijkheid de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van onvoorziene omstandigheden is onder meer sprake in geval van ziekte of omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot materialen welke voor een behoorlijke uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn. Opdrachtnemer maakt een wijziging zoals bedoeld in dit lid zo spoedig mogelijk kenbaar aan opdrachtgever.
 2. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor degelijke uitvoering nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aanpassen.
 3. Annulering door de opdrachtgever van een overeenkomst is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering na acceptatie van de offerte, maar voor aanvang van de werkzaamheden resulteert in betaling van 30% van de geoffreerde kosten; annulering na aanvang van de werkzaamheden resulteert in de verplichting tot het betalen van 70% van het geoffreerde bedrag. Wanneer wordt gewerkt op basis van uurtarief zijn bij annulering de tot dan toe uitgevoerde uren direct opeisbaar. Opdrachtgever is nimmer gerechtigd het werk, waaronder maar niet gelimiteerd tot ontwerpen, te gebruiken, tenzij de volledig geoffreerde werkzaamheden worden doorlopen en betaald.
 4. Voor diensten die worden afgenomen bij derden, waaronder hosting, domeinnamen en licenties, gelden termijnen van de derde aanbieder, die onderhevig zijn aan eventuele wijzigingen. Deze diensten worden verlengd indien niet minstens een kalendermaand vooraf wordt opgezegd door opdrachtgever.
 5. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt opdrachtgever toegang tot zijn aankoop. Opdrachtgever stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 6. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om op ieder moment een deel van of het geheel aan functionaliteit van een of meer onderdelen van online programma’s te wijzigen of stoppen voor een bepaalde periode of voor altijd. Dit zal te allen tijde aan opdrachtgever worden gecommuniceerd.
 7. In geval van een wijziging als genoemd in het vorige lid van dit artikel, om welke reden dan ook, heeft opdrachtgever slechts recht op een pro rato teruggave van het reeds betaalde bedrag aan opdrachtnemer.

ARTIKEL 8 OVERMACHT

 1. In geval van overmacht is opdrachtnemer gerechtigd de werkzaamheden te onderbreken, verplaatsen of annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de werkzaamheden, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar opdrachtnemer redelijkerwijs geen invloed op uit kan oefenen, zoals ziekte, ongevallen of brand.
 2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, worden de verplichtingen van opdrachtnemer jegens opdrachtgever opgeschort  zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Indien deze situatie langer dan 3 kalendermaanden heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Er ontstaat onmiddellijk een vordering op de tot dan gemaakte kosten.

ARTIKEL 9 AANSPRAKELIJKHEID SCHADE

 1. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.
 3. Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals geadviseerd door Maestra Design Studio.
 4. Opdrachtgever is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van geleverd werk en het tijdig maken van volledige back-ups, waar van toepassing.
 5. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor daden en handelingen, daarmee inbegrepen vertragingen, die door leveranciers zijn veroorzaakt.
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen en afdrukken die door een ander dan designer worden geleverd.
 7. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor situaties die buiten haar bereik liggen, waaronder hacks, het verliezen van data of onbereikbaarheid van de website door netwerkstoringen.
 8. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor gevolgen van eventuele aanpassing door opdrachtgever of derden.
 9. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in aangeleverde teksten of incorrect gebruik van auteursrechtelijk beeld wanneer opdrachtgever zijn goedkeuring heeft gegeven voor het concept of hiervoor in de gelegenheid is gesteld en hier geen gebruik van heeft gemaakt.
 10. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoek naar het bestaan van rechten van derden. De opdrachtgever bevestigt dat alle stukken die aan opdrachtnemer worden geleverd eigendom zijn van de opdrachtgever en sluit hiermee aansprakelijkheid uit.
 11. In het geval dat opdrachtnemer een schadevergoeding verschuldigd is aan opdrachtgever bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door opdrachtnemer aan opdrachtgever is gefactureerd.
 12. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en goederen.

ARTIKEL 10 BIJZONDERE BEPALINGEN

 1. Na oplevering van een website door opdrachtnemer is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de inhoud hiervan, tenzij anders overeengekomen.
 2. Wanneer er een gebrek ontstaat aan de website door toedoen van opdrachtgever, kan opdrachtnemer worden ingeschakeld dit gebrek te herstellen. Deze meerkosten zullen afzonderlijk worden geoffreerd en gefactureerd.
 3. Het is niet toegestaan om door opdrachtnemer ter beschikking gestelde diensten te gebruiken voor handelingen en gedragingen die in strijd zijn met de wet, goede zeden en openbare orde. Hieronder valt onder andere, maar niet uitsluitend, spamming, het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie, discriminatie, bedreiging en hacken.
 4. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte toegang tot en gebruik van de diensten buiten gebruik te stellen wanneer de opdrachtgever in strijd handelt met het in de vorige leden bepaalde. Vorderingen komen hiermee niet te vervallen.
 5. Een login is persoonlijk en het gebruik daarvan is slechts voor opdrachtgever. Het is opdrachtgever niet toegestaan anderen gebruik te laten maken van zijn login of deze aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande, uitdrukkelijke toestemming van opdrachtnemer. Opdrachtnemer is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan doordat inloggegevens aan derden zijn verstrekt.
 6. Tijdens een online cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de besloten groep op Facebook. De opdrachtgever verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van opdrachtnemer.
 7. Het staat opdrachtnemer te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.
 8. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een workshop belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende workshop of toekomstige workshops uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor desbetreffende workshop onverlet.

ARTIKEL 11 BIJZONDERE BEPALINGEN AANKOOP DIGITALE PRODUCTEN

 1. Met aankoop van een digitaal product wordt direct toegang verschaft. Deze aankopen zijn daarom uitgesloten van het herroepingsrecht.
 2. Een aankoop mag slechts worden gebruikt voor 1 onderneming. Toegang tot een online product is persoonlijk en mag niet worden doorgegeven aan een derde.

ARTIKEL 12 INTELLECTUEEL EIGENDOM

 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door opdrachtnemer  aan opdrachtgever ter beschikking gestelde content, materialen, goederen, diensten, programma’s, codes en advies berusten bij opdrachtnemer. Het is opdrachtgever uitdrukkelijk niet toegestaan het geleverde te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. Opdrachtnemer blijft eigenaar van de content, broncode en software, tenzij anders is vermeld. Opdrachtgever komt enkel een gebruiksrecht toe.
 3. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in door opdrachtnemer aangeleverde content, komt de garantie op het werk te vervallen.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de content pas te publiceren, dan wel de website vrij te geven, na volledige betaling van het verschuldigde bedrag.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd haar naam te vermelden in de footer van de website wanneer zij verantwoordelijk is voor het design hiervan. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de website zal in onderling overleg worden gekeken bij wie het auteursrecht van de gehele website komt te liggen door deze wijzigingen en of naamsvermelding nog gewenst is.
 6. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer met het aangaan van de overeenkomst toestemming tot het gebruik van beeldmateriaal ten behoeve van haar portfolio, tenzij vooraf uitdrukkelijk bezwaar gemaakt.
 7. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de website en de doorlopende toestemming daarvan. Opdrachtgever dient het intellectuele eigendom van derden te respecteren en vrijwaart opdrachtnemer van enige aanspraak door derden. Een onderzoek naar het bestaan van dergelijke rechten behoort niet tot enige overeenkomst die opdrachtnemer aangaat.

ARTIKEL 13 GEHEIMHOUDING

 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Opdrachtgever wordt voor meer informatie verwezen naar het privacybeleid.

ARTIKEL 14 LEVERING

 1. Opdrachtnemer spant zich in de gewenste content zo spoedig mogelijk aan te leveren. Hierbij dient de geschatte levertijd in acht te worden genomen, tenzij door partijen anders overeengekomen.
 2. Ontwerpen worden geleverd met verschillende voorstellen, tenzij anders overeengekomen. Na eerste aanlevering vindt een maximaal overeengekomen aantal revisierondes plaats. Aangepaste wensen van opdrachtgever, of revisies die buiten de afgesproken rondes of rondetijd vallen, kunnen een meerprijs opleveren.
 3. Content wordt digitaal aangeleverd, tenzij anders overeengekomen.
 4. Als verzendadres geldt het adres dat de opdrachtgever heeft opgegeven. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

ARTIKEL 15 KLACHTEN EN REVISIES

 1. Opdrachtgever is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten of goederen binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan opdrachtnemer. Zij streeft ernaar klachten binnen 14 werkdagen inhoudelijk te behandelen.
 2. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, of feedback uitblijft op de overeengekomen momenten, dan komt de opdrachtgever geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling binnen de huidige overeenkomst. Revisies zullen buiten de overeengekomen rondes worden verwerkt op basis van het uurtarief van opdrachtnemer.
 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.
 4. Indien opdrachtgever wijzigingen aanbrengt in de door opdrachtnemer aangeleverde content komt de garantie op het aangeleverde werk volledig te vervallen.

ARTIKEL 16 GESCHILBESLECHTING

 1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Alle geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin opdrachtnemer is gevestigd.
 4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens opdrachtnemer en betrokken derden 12 maanden.

EMAIL MET SUCCES VERZONDEN!

Bedankt voor je bericht, wij streven ernaar om binnen twee werkdagen te reageren!

YOU'VE GOT MAIL!

Je vind de download link van het E-book: “Positioneer je organisatie succesvol in 7 stappen” in je inbox.

Veel plezier!

Heb je hem niet ontvangen? Kijk dan in je spam folder.

Om je ervaring te verbeteren, maakt onze website gebruik van cookies. Als je doorgaat met het gebruiken van deze site, ga je hiermee akkoord.